Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Οι όροι που βρίσκονται παρακάτω είναι μιας νομικής συμφωνίας ανάμεσα στον χρήστη / επισκέπτη του διαδικτυακού τόπου και το AnemosRadio.gr. Με την εκ μέρους πρόσβαση του χρήστη / επισκέπτη, επίσκεψη ή χρήση του παρούσας Iστοσελίδας, δηλώνει ότι έχει
διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι δεσμεύετε από τους κάτωθεν όρους και ότι συμφωνεί με αυτούς. Ο χρήστης / επισκέπτης, που δεν συμφωνεί με τους όρους του Web Site AnemosRadio.gr, παρακαλείτε να μην χρησιμοποιήσει αυτή την ιστοσελίδα.

Στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας το AnemosRadio.gr έχει δικαίωμα να αναθεωρήσει οποτεδήποτε, χωρίς ειδοποίηση προς τον χρήστη / επισκέπτη, αυτούς τους Όρους Χρήσης όπως και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται σε αυτό το Web Site, ενημερώνοντας τις παρούσες πληροφορίες. Το AnemosRadio έχει επίσης το δικαίωμα να προβεί σε βελτιώσεις ή αλλαγές στις αναρτήσεις σε αυτή την ιστοσελίδα, οποτεδήποτε και χωρίς ειδοποίηση.

Πνευματικά Δικαιώματα

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μεταφόρτωση σε Server, αποστολή, μετάδοση, διανομή ή χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και οποιωνδήποτε περιεχομένων του για τη δημιουργία παράγωγων έργων χωρίς την εκ των προτέρων έγγραφη συγκατάθεση του AnemosRadio.gr, με την εξαίρεση ότι το AnemosRadio.gr χορηγεί τη μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και περιορισμένη άδεια να αποκτάτε ο χρήστης / επισκέπτης πρόσβαση και να παρουσιάζει τις ιστοσελίδες σε αυτό το δικτυακό τόπο, αποκλειστικά στον υπολογιστή του και για δική του προσωπική, μη εμπορική χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, λογοτύπων, κειμένων και άλλα, αλλά και των υπηρεσιών του AnemosRadio.gr αποτελούν ιδιοκτησία του τελευταίου στα οποία έχει πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, πλην όσων αποτελούν αντικείμενο αναγνωρισμένων δικαιωμάτων τρίτων, και προστατεύεται από τις εφαρμοζόμενες διατάξεις εθνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Η εμφάνισή τους στον Ιστότοπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ο χρήστης / επισκέπτης του Ιστότοπου έχει δικαίωμα να κάνει, μόνο προσωπική ή για εσωτερικές του ανάγκες, χρήση των υπηρεσιών του AnemosRadio.gr και του περιεχομένου του Ιστότοπου, που πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και ιδιοκτησίας του, χωρίς να τα διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο σε τρίτους, με ή χωρίς αντάλλαγμα, ολικά ή μερικά. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή, παρουσίαση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση τόσο του περιεχομένου του Ιστότοπου, όσο και των Υπηρεσιών του AnemosRadio.gr ή μέρους αυτών, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για την εμπορική τους εκμετάλλευση ή για οποιονδήποτε άλλο ρητώς μη συμφωνημένο σκοπό.

Έναρξη – Διακοπή λειτουργίας Υπηρεσιών

To AnemosRadio.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες / μέλη.

Προστασία ανηλίκων

Οι επισκέπτες / χρήστες του Iστότοπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του AnemosRadio.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον Ιστότοπο. Σε κάθε ενότητα
ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς όλους τους επισκέπτες / χρήστες. Εάν παρόλα αυτά οι ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο
και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, το AnemosRadio.gr δε φέρει καμία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, όπου οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου είναι κατάλληλες και για ανηλίκους, αυτοί θα πρέπει πάντοτε να βρίσκονται υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου.

Αποκλεισμός ευθύνης για Πληροφορίες / Συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη / επισκέπτη και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται φυσικά να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή / και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Το AnemosRadio.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλόλητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου
του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του. Συνεπώς, οι χρήστες / επισκέπτες του Iστότοπου, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Κάποιες από τις πληροφορίες του Iστότοπου παρέχονται από τρίτα πρόσωπα. Ο Iστότοπος δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές και δεν εγγυάται για την ακρίβειά τους.

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσω κατάλληλων συνδέσμων (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών / επισκεπτών του Ιστότοπου. Οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι, υπόκεινται στους, όρους χρήσης αυτών των δικτυακών τόπων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή του Ιστότοπου, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο χρήστης / επισκέπτης του Ιστότοπου αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων τους, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

ΤΟ ANEMOSRADIO.GR ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ SITE

Cookies

Ο Iστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί Cookies για την αναγνώριση του χρήστη / επισκέπτη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Ο Ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές χρησιμοποιούν Cookies.

Το Cookie είναι ένα αρχείο το οποίο περιέχει έναν κωδικό αναγνώρισης (μια ακολουθία αριθμών και γραμμάτων) και το οποίο έχει σταλεί από έναν διακομιστή σε έναν Browser όπου και αποθηκεύεται. Κάθε φορά που ο Browser ζητάει μια σελίδα από το διακομιστή, αποστέλλεται πίσω σε αυτόν και ο κωδικός αναγνώρισης.

Τα Cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (Session). Τα μόνιμα Cookies αποθηκεύονται από τον Browser και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης / επισκέπτης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία (Session), λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο Browser.

To AnemosRadio.gr χρησιμοποιεί τα Cookies με τους ακόλουθους τρόπους:

Υποχρεωτικά Cookies

Το AnemosRadio.gr χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα Cookies για να διασφαλίσει βέλτιστη τη λειτουργικότητα του ιστότοπου στα παρακάτω:

Αναγνώριση χρηστών / επισκεπτών που έχουν περιηγηθεί τουλάχιστον ακόμη μια φορά στον ιστότοπο ή είναι εγγεγραμμένα μέλη του ιστότοπου και τους επιτρέπει να τους παρουσιάζεται μια εξατομικευμένη εκδοχή του ιστότοπου.

Εξάλειψη της ανάγκης για τους χρήστες / επισκέπτες που έχουν εισέλθει μια φορά στον Ιστότοπο, να εισάγουν εκ νέου πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη περιήγησή τους.

Επικοινωνία με AnemosRadio.gr με μια σειρά φορμών επικοινωνίας και ενημέρωσης.

Λειτουργικά Cookies

Το AnemosRadio.gr χρησιμοποιεί αυτά τα Cookies για να σταθμίσει τη συμπεριφορά χρήσης των χρηστών / επισκεπτών στον Ιστότοπο μας με απώτερο σκοπό τη βελτιστοποίησή της. Με τη χρήση διαδικτυακών στατιστικών (Web Analytics) που παρέχονται από τα στατιστικά της Google (Google Analytics) μπορεί να αναλύσει τις σελίδες που επισκέφθηκαν οι χρήστες, καθώς και άλλα στατιστικά και μέσω αυτών μπορεί να παρέχει βελτιστοποιημένο περιεχόμενο στον Ιστότοπο. Χρησιμοποιεί επίσης τα προαναφερθέντα στατιστικά για να καταγράψει τις επιθυμίες των χρηστών / επισκεπτών και να ορίσει τη στρατηγική χορηγιών με βάση αυτά.

Περιορισμός ευθύνης του AnemosRadio.gr – Δήλωση αποποίησης

Το περιεχόμενο του Ιστότοπου διατίθεται «ως έχει» («as is»)» και το AnemosRadio.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλόλητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Το AnemosRadio.gr υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης / επισκέπτης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων.

Επίσης, το AnemosRadio.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως το AnemosRadio.gr δεν εγγυάται ότι του Ιστότοπου ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των χρηστών / επισκεπτών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο χρήστης / επισκέπτης και σε καμία περίπτωση το AnemosRadio.gr.