Πιο εύκολες μεταβιβάσεις ακινήτων για όσους χρωστούν στο δημόσιο

Χωρίς επισκέψεις στη Εφορία αλλά με λίγα κλικ εκδίδεται η Βεβαίωση Οφειλής

Ευκολότερα μπορούν να προχωρήσουν στην πώληση ή μεταβίβαση κάποιου ακινήτου οι φορολογούμενοι που έχουν χρέη στην εφορία. Η ΑΑΔΕ ενεργοποίησε την ψηφιακή έκδοση της Βεβαίωσης Οφειλής η οποία είναι απαραίτητη για όσους έχουν αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές και σχεδιάζουν να πουλήσουν ακίνητα προκειμένου να εξοφλήσουν τα χρέη τους από το τίμημα πώλησης του ακινήτου.

Με το νέο σύστημα εξαλείφεται μία ακόμα εστία ταλαιπωρίας για χιλιάδες φορολογούμενους που απαλλάσσονται από τις επισκέψεις στις εφορίες προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση για το ύψος των φορολογικών οφειλών τους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το μέτρο θα διευκολύνει πάνω από 300.000 συναλλαγές ετησίως.

Ειδικότερα, η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για την ψηφιακή έκδοση της Βεβαίωσης Οφειλής σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτων ορίζει τα εξής:

Η ψηφιακή Βεβαίωση Οφειλής χορηγείται κατόπιν υποβολής αίτησης στην ψηφιακή πύλη myAADE, ακολουθώντας τη διαδρομή Εφαρμογές> Φορολογικές Υπηρεσίες > Ενημερότητα > Βεβαίωση Οφειλής. Η Βεβαίωση έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της.
Την αίτηση μπορεί να υποβάλουν ο μεταβιβάζων το ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα η ο συμβολαιογράφος που διενεργεί τη μεταβίβαση ακινήτου ή τη σύσταση του εμπράγματου δικαιώματος.
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ψηφιακής χορήγησης της Βεβαίωσης Οφειλής, ο αιτών ενημερώνεται για τον λόγο της απόρριψης, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, και η βεβαίωση χορηγείται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας κατά περίπτωση υπηρεσίας.
Η βεβαίωση οφειλής δύναται να εκδοθεί και οίκοθεν από την αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσία, στην περίπτωση που εντοπιστεί απαίτηση του οφειλέτη για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, το οποίο δεν δύναται να εκδοθεί.
Στη Βεβαίωση Οφειλής που εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, αναγράφεται υποχρεωτικά η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του φορέα που θα κατατεθεί και ο/οι ΑΤΑΚ ή τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου το οποίο θα μεταβιβαστεί ή επί του οποίου θα συσταθεί εμπράγματο δικαίωμα, η αντικειμενική αξία του ακινήτου ή του εμπράγματου δικαιώματος και το τίμημα.
Στην περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού εξ’ επαχθούς αιτίας, οι συνολικές βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής, αναγράφονται μόνο, εφόσον είναι ληξιπρόθεσμες και το ύψος της βασικής οφειλής αυτών υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, άλλως αναγράφονται μόνο εάν ζητηθεί από τον οφειλέτη στην αίτησή του. Για τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία απαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο Προϊστάμενο για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας αν από το ποσό του τιμήματος που αποδίδεται στη Φορολογική Διοίκηση δεν εξοφλούνται πλήρως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε καθεστώς αναστολής είσπραξης, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

 

newsbeast.gr