Εφορία: Ποιοι και πώς μπορούν να «κουρέψουν» έως 75% πρόσθετους φόρους και πρόστιμα

Τέλος χρόνου στις 30 Ιουνίου για επίλυση φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα δικαστήρια

Εκπτώσεις από 35% έως και 75% σε πρόστιμα και προσαυξήσεις έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν χιλιάδες φορολογούμενοι με εκκρεμείς υποθέσεις στα δικαστήρια και το Συμβούλιο της Επικρατείας, εφόσον αποσύρουν τις υποθέσεις τους από τα δικαστήρια και υποβάλουν έως τις 30 Ιουνίου αίτηση στην αρμόδια επιτροπή για επίλυση των διαφορών τους με την εφορία.

Για να τακτοποιήσουν τις υποθέσεις τους μακριά από τις δικαστικές αίθουσες θα πρέπει να αποδεχθούν την πρόταση της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και μέσα σε 5 ημέρες από τον συμβιβασμό να καταβάλουν εφάπαξ το 30% της οφειλής. Το υπόλοιπο ποσό της οφειλής καταβάλλεται σε έως 24 δόσεις και παρέχεται έκπτωση στους πρόσθετους φόρους, τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα η οποία ανέρχεται σε 75% εάν η οφειλή καταβληθεί σε μία δόση, σε 65% για 2-4 δόσεις, σε 55% για 5 -8 δόσεις, σε 50% για 9-12 δόσεις, σε 45% για 13-16 δόσεις, σε 40% για 17-20 δόσεις και σε 35% για 21-24 δόσεις.

Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, ή χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή οι δύο τελευταίες, ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρείται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

Το «κούρεμα» των προστίμων ισχύει για:

Φορολογούμενους που έχουν εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις στα δικαστήρια, κατόπιν προσφυγών του Δημοσίου και όχι με δική τους πρωτοβουλία. Συνήθως πρόκειται για τις υποθέσεις φοροδιαφυγής, για τις οποίες ασκεί ποινική δίωξη η ΑΑΔΕ και μετά από εφέσεις της Εφορίας εκκρεμοδικούν είτε στο Διοικητικό Εφετείο είτε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Φορολογούμενους που οι υποθέσεις τους αρχικά απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για ουσιαστικούς λόγους, αλλά εκ των υστέρων προέκυψαν νέα στοιχεία ή νέα νομολογία ή εκδόθηκαν αμετάκλητες αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων που τους δικαίωσαν.
Το αίτημα για εξώδικη επίλυση διαφορών μπορεί να αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου 2024, ενώ η προθεσμία καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της Επιτροπής.

Επίσης, επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω προθεσμίας για υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, καθώς και σε υποθέσεις ματαιωθείσες ή απορριφθείσες για τις οποίες έχουν προκύψει νέα στοιχεία ή νομολογία ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου.

Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024 και τα πρακτικά εξώδικης επίλυσης εκδίδονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 ημερομηνία, κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Τμημάτων της Επιτροπής και των Γραμματέων.

Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο αρμόδιο δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη πρακτικού.

Για όσο διάστημα η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των επιτροπών, η δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του αρμόδιου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει την προσωρινή δικαστική προστασία.

 

newsbeast.gr